Referensränta

Referensränta är en officiell räntesats som två gånger per år fastställs av Riksbanken. Var sjätte månad kan den ändras. Detta sker den 1 januari och den 1 juli. Denna ränta motsvarar och styrs av föregående halvsårs avrundade reporänta. Eventuellt till högre halva procentenhet om nödvändigt.

Referensräntan finns sedan 1 juli 2002, innan dess var den officiella räntesatsen kallad diskontot. Denna ersattes dock och gäller nu enligt nya räntelagen. I lagen står det att referensräntan skall stämma överens med räntan som Riksbanken tillämpar vid den huvudsakliga refinansieringstransaktionen som genomförs före det kalenderhalvår som räntan skall gälla vid. Denna avrundas till närmast högre halva procentenhet.

Referensräntan är 0,0 % sedan den 1 januari 2015.

I vilket sammanhang används referensräntan?

Referensräntan har till skillnad från många andra räntor inte ett direkt penningpolitiskt syfte, utan används i stället för att beräkna andra räntor. Till exempel så utgår dröjsmålsräntan för försenade betalningar hos företag utifrån referensräntan. Vanligtvis, om man inte bestämt något annat innan, utgör dröjsmålsräntan referensräntan plus 8 %. Även inlånings- och utlåningsräntor hos banker eller mer generella kreditgivare utgörs till stor del av referensräntan. Låneräntan kan vid rörlig ränta utgöras av referensräntan och bankens marginal. Den största delen av kostnaden i ett bolån är själva låneräntan. Därför kan referensräntan spela en viktig roll för bolånetagares vardagsekonomi. Det är viktigt att på förhand veta vilken typ av ränta man avtalar med banken för att också vara medveten om ifall referensräntan kommer påverka ens ekonomi eller inte.

Låna pengar med låg ränta

Genom en låneförmedlare kan du jämföra lån hos flera banker med endast en ansökan

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].
Kontakta oss på [email protected].