Styrränta

Styrränta är den ränta som ett lands centralbank tar ut när den lånar ut pengar på kort sikt till bankerna. Styrräntan är en viktig del av ett lands penningpolitik eftersom den påverkar bankernas kostnader för likviditet och därför styr hur stora mängder pengar som ska finnas i omlopp i samhället. Styrräntan påverkar ofta den ränta som bankerna i sin tur ut av sina kunder. I Sverige använder Riksbanken reporäntan (från engelskans repurchasing agreement, återköpsavtal) som styrränta.

När används styrränta?

Styrräntan är ett av centralbankernas viktigaste verktyg för att stimulera ekonomin när det är lågkonjunktur och dämpa trycket på ekonomin när det är högkonjunktur. Den är helt enkelt gas och broms i ett lands ekonomi. Styrräntan används också för att hålla inflationen på en låg och stabil nivå.

Därför speglar ett lands styrränta också ekonomin i landet. Efter finanskrisen i slutet av 2008 sänktes styrräntorna i USA, euroområdet och Sverige till extremt låga nivåer som ett led i försöken att gjuta nytt liv i ekonomin. Tanken är att lägre styrränta (reporänta) ska leda till lägre marknadsräntor och ökad vilja att konsumera och investera. Då ökar priserna, belåningen och produktion och pressar priserna uppåt i ekonomin.

En huvuduppgift för Riksbanken är att ge svenska kronan ett så fast värde som möjligt. Detta gör Riksbanken genom att hålla inflationstakten på stabil och låg nivå. Riksbanken kan påverka inflationstakten genom att justera styrräntan (reporäntan).

Riksbanken fattar beslut om styrräntan (reporäntan) efter att ha bedömt det svenska och internationella konjunkturläget och analyserat förväntningarna på kommande inflation.

Om Riksbanken anser att inflationen bör dämpas så höjs styrräntan (reporäntan). Eftersom bankerna följer styrräntan så innebär det vanligtvis minskad investeringsvilja, dämpad konsumtion och sjunkande börskurser. Detta sänker vanligtvis det allmänna trycket i ekonomin och därmed också inflationen. Om däremot styrräntan (reporäntan) höjs så kyls ekonomin ner, vilket kan vara lämpligt för att undvika överhettning när det är högkonjunktur. Genom nedkylningen kan högkonjunkturen förhoppningsvis förlängas.

Hitta lån som följer styrräntan

Genom låneförmedlare kan du hitta lån som följer styrräntan genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].
Kontakta oss på [email protected].